Projekty badawcze

Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych

Kierownik projektu: Dr inż. Katarzyna Reczyńska

Czas realizacji: 2019-2022

NCN Preludium: 2018/29/N/ST5/01543

Przygotowanie i modyfikacja kompozytów polimerowych jako rusztowań do hodowli komórek hMSCs w warunkach in vitro wspomagających ich różnicowanie w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej

Czas realizacji: 2017-2021

Celem zadania realizowanego w ramach konsorcjum BioMiStem, gdzie AGH jest partnerem a UJ Liderem projektu, jest opracowanie i charakterystyka wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych opartych o hydrożele polimerowe, przeznaczonych na biologicznie aktywne podłoża do hodowli hMSCs w warunkach  in vitro, stymulujące ich różnicowanie  w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej - projekt STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania

Czas realizacji: 2017-2022

NCN Sonata BIS: 2016/22/E/ST8/00048

Mikrosfery polimerowe jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up"

Czas realizacji: 2017-2021

NCN Sonata: 2016/21/D/ST8/01685

Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych

Czas realizacji: 2017-2020

NCN OPUS: 2016/21/B/ST8/00449

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu modyfikacji powierzchniowej hydroksyapatytu (HAp), w celu uzyskania hybrydowego nieorganiczno-organicznego nanonapełniacza (HAp-g-PEG) na właściwości nanokompozytów POM/HAp-g-PEG. Z przeprowadzonych wstępnych badań wynika, że proponowana modyfikacja pozwala na znaczną poprawę stabilności termicznej matrycy polimerowej w odróżnieniu od niemodyfikowanego HAp - wprowadzają 10% HAp do kopolimeru polioksymetylenu (POM) obserwowano obniżenie jego stabilności termicznej o ok. 30°C, podczas gdy wprowadzenie 10% w przeliczeniu na HAp nanonapełniacza hybrydowego HAp-g-PEG spowodowało poprawę stabilności termicznej POM o 32°C. Zastosowanie HAp-g-PEG pozwala również na wprowadzenie większej ilości HAp do matrycy polimerowej, co jest korzystne z punktu widzenia zastosowań ortopedycznych.