Projekty badawcze

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

NCN Sonatina: 2017/24/C/ST8/00400

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie wpływu obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro - lider w konsorcjum

Czas realizacji: 2015-2018

Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych - partner w konsorcjum

Czas realizacji: 2016-2019

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2017-2020

W świecie nowoczesnych biomateriałów dla celów medycyny regeneracyjnej mówi się o tym, że odpowiednio dobrana morfologia oraz chemia podłoża może stanowić wystarczający impuls dla komórek macierzystych do różnicowania w kierunku pożądanego typu tkanek. Dodatkowo, dostępne są też informacje o tym, że elektryczna stymulacja może pobudzać potencjał regeneracyjny.Przedstawiony projekt ma na celu ocenę wpływu parametrów fizykochemicznych oraz elektrycznych różnego rodzaju podłoży wytworzonych z nanorurek węglowych na stymulację potencjału regeneracyjnego i różnicującego komórek macierzystych w różne typy tkanek.

Polimerowe mikrosfery jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej "bottom-up"

Celem projektu jest opracowanie i optymalizacja metody wytwarzania nośników komórek w postaci mikrosfer z resorbowalnego (tj. wchłanialnego po spełnieniu swojej funkcji) polimeru ,które będą spełniać założenia stawiane materiałom do zastosowań w inżynierii tkankowej „bottom-up”. Mikrosfery będą otrzymywane tzw. metodą pojedynczej emulsyfikacji, dzięki czemu poprzez dobór takich parametrów procesu jak: stężenie czy objętość fazy wodnej z surfaktantem, temperatura procesu, sposób wkraplania polimeru do surfaktantu będzie można sterować procesem i otrzymywać mikrosfery o ściśle zdefiniowanych średnicach (150-200μm, 300-400μm) oraz niewielkim rozrzucie ich wielkości. Po ustaleniu warunków procesu kolejnym etapem będzie przeprowadzenie modyfikacji powierzchni uzyskanych mikrosfer. Modyfikacji będzie podlegała zarówno mikrostruktura (nadanie chropowatości poprzez użycie porogenów, (tj. cząstek wytwarzających pory) jak i budowa chemiczna powierzchni (naniesienie na mikrosfery cząstek aktywnych biologicznie). Wprowadzone modyfikacje będą miały na celu przyspieszenie adhezji, poprawienie namnażania (proliferacji) i różnicowania komórek. Dopełnieniem projektu będą badania laboratoryjne in vitro z wykorzystaniem różnych komórek (osteoblasty, chondrocyty, mezynchymalne komórki macierzyste), tak aby sprawdzić potencjalne zastosowanie mikrosfer jako nośników komórek w inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej. Dzięki badaniom z wykorzystaniem komórek macierzystych będzie można również zbadać wpływ samych mikrosfer jak i wprowadzonych modyfikacji na różnicowanie komórek, czyli ocenić jak szybko może powstawać nowa tkanka, która będzie w stanie przejąć funkcję uszkodzonych tkanek w organizmie.