Projekty badawcze

Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych

Czas realizacji: 2017-2020

NCN OPUS: 2016/21/B/ST8/00449

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu modyfikacji powierzchniowej hydroksyapatytu (HAp), w celu uzyskania hybrydowego nieorganiczno-organicznego nanonapełniacza (HAp-g-PEG) na właściwości nanokompozytów POM/HAp-g-PEG. Z przeprowadzonych wstępnych badań wynika, że proponowana modyfikacja pozwala na znaczną poprawę stabilności termicznej matrycy polimerowej w odróżnieniu od niemodyfikowanego HAp - wprowadzają 10% HAp do kopolimeru polioksymetylenu (POM) obserwowano obniżenie jego stabilności termicznej o ok. 30°C, podczas gdy wprowadzenie 10% w przeliczeniu na HAp nanonapełniacza hybrydowego HAp-g-PEG spowodowało poprawę stabilności termicznej POM o 32°C. Zastosowanie HAp-g-PEG pozwala również na wprowadzenie większej ilości HAp do matrycy polimerowej, co jest korzystne z punktu widzenia zastosowań ortopedycznych.

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

NCN Sonatina: 2017/24/C/ST8/00400

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie wpływu obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro - lider w konsorcjum

Czas realizacji: 2015-2018

Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych - partner w konsorcjum

Czas realizacji: 2016-2019

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2017-2020

W świecie nowoczesnych biomateriałów dla celów medycyny regeneracyjnej mówi się o tym, że odpowiednio dobrana morfologia oraz chemia podłoża może stanowić wystarczający impuls dla komórek macierzystych do różnicowania w kierunku pożądanego typu tkanek. Dodatkowo, dostępne są też informacje o tym, że elektryczna stymulacja może pobudzać potencjał regeneracyjny.Przedstawiony projekt ma na celu ocenę wpływu parametrów fizykochemicznych oraz elektrycznych różnego rodzaju podłoży wytworzonych z nanorurek węglowych na stymulację potencjału regeneracyjnego i różnicującego komórek macierzystych w różne typy tkanek.