Projekty badawcze

Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową

Kierownik projektu: Dr inż. Wojciech Piekarczyk

Czas realizacji: 2014-2016

Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości

Czas realizacji: 2013-2016

Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych

Czas realizacji: 2013-2016

Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej

Czas realizacji: 2012-2015

Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek na właściwości otrzymywanych materiałów kompozytowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2014-2016