Historia

Katedra Biomateriałów i Kompozytów została utworzona w 2003 roku, początkowo jako Katedra Biomateriałów. W momencie powstania tworzyło ją kilka osób wywodzących się z Katedry Ceramiki Specjalnej. Kierownikiem Katedry w latach 2003-2012 był prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, w latach 2012-2020 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, a od listopada 2020r. funkcję tę przejęła dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH.

W związku z rozszerzeniem działalności Katedry i dużym zaangażowaniem w prace badawcze związane z materiałami kompozytowymi przeznaczonymi nie tylko dla medycyny, ale i dla przemysłu, w 2017 r. Katedra została przemianowana na Katedrę Biomateriałów i Kompozytów. Obecna nazwa doskonale oddaje szerokie spektrum zainteresowań badawczych i dydaktycznych zespołu Katedry. 

Główna siedziba Katedry mieści się w budynku A3, jednak niektóre laboratoria należące do Katedry znajdują się także w budynku B6.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zgodnie z nazwą, działalność naukowa Katedry skupia się na biomateriałach, czyli materiałach dla medycyny oraz na różnego rodzaju materiałach kompozytowych. Prace badawcze prowadzone są w zakresie projektowania nowych materiałów, ich wytwarzania i modyfikacji, a także oceny różnorakich właściwości chemicznych, fizycznych, mechanicznych i biologicznych. Bardzo często dwa obszary badawcze Katedry wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dzięki czemu opracowywane są m.in. nowoczesne biomateriały kompozytowe.

Od początku istnienia w Katedrze prowadzone były badania nad materiałami węglowymi znajdującymi zastosowanie w medycynie i przemyśle. Opracowywane były włókniste materiały węglowe, z których wytwarzano protezy więzadeł i ścięgien, nici chirurgiczne, a także włókniny do leczenia ubytków tkanki chrzęstnej. Prowadzonych było także wiele projektów badawczych skupionych na ocenie wpływu nanoform węgla (m.in. nanorurek węglowych) na właściwości materiałów kompozytowych oraz odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro i in vivo. Prace nad nowoczesnymi materiałami węglowymi w dalszym ciągu prowadzone są w Katedrze. Wytwarzane i charakteryzowane są kompozyty z dodatkiem nanowłókien i nanorurek węglowych przeznaczone dla medycyny regeneracyjnej. Równocześnie we współpracy z przemysłem prowadzone są badania nad wytwarzaniem i modyfikacją elektrod węglowych, kompozytów typu węgiel-węgiel, opracowaniem alternatywnych i nietoksycznych lepiszczy oraz możliwością recyklingu włókien węglowych.

Duża część prac badawczych Katedry związana jest z wytwarzaniem różnorodnych materiałów kompozytowych opartych na materiałach polimerowych, ceramicznych i metalicznych. Opracowywane są kompozyty typu sandwich, nanokompozyty na bazie polimerów modyfikowane nanocząstkami ceramicznymi (np. krzemionką, glinokrzemianami warstwowymi) oraz materiały fazowo zmienne do akumulacji energii cieplnej. Prowadzone badania mają na celu poprawę wybranych właściwości materiałów oraz ich funkcjonalizację. Liczne prace prowadzone są także w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów z dodatkiem komponentów pochodzenia naturalnego (np. kokos, len, balsa, sizal). Wytwarzane są różnego rodzaju kompozyty na bazie materiałów ze źródeł odnawialnych, które mogą zostać zastosowane na przykład jako opakowania dla przemysłu spożywczego.

Kolejnym obszarem zainteresowań Katedry są biomateriały polimerowe. Dzięki swojej różnorodności oraz łatwości przetwarzania i modyfikacji, polimery, zarówno samodzielnie i jako składniki materiałów kompozytowych, zyskały dużą popularność w zakresie inżynierii biomedycznej. Badania prowadzone przez pracowników i doktorantów Katedry obejmowały opracowanie oraz wytwarzanie biomateriałów polimerowych o różnorakich zastosowaniach. Jako pierwsze opracowywane były implanty ortopedyczne oraz elementy przeznaczone do zespoleń złamanych kości. Następnie bardzo intensywnie zaczęły rozwijać się prace związane z zastosowaniem polimerów do wytwarzania bioresorbowalnych rusztowań do regeneracji tkanek. Rusztowania takie wykonywane były z różnych materiałów, nierzadko kompozytowych, oraz z wykorzystaniem różnorodnych technik przetwórstwa polimerów (np. elektroprzędzenie, separacja faz, wymywanie porogenów, suszenie sublimacyjne). W ostatnich latach zaczęły się także rozwijać prace w zakresie projektowania biomateriałów przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej i wytwarzania ich za pomocą druku 3D. Obecnie prowadzone badania mają na celu opracowanie nowoczesnych materiałów hybrydowych i kompozytowych przeznaczonych dla okulistyki, ortopedii oraz wspomagających regenerację tkanki kostnej, chrzęstnej, nerwowej, skóry lub naczyń krwionośnych. Równocześnie prowadzone są badania nad syntezą nowych lub funkcjonalizacją już istniejących polimerów, ich analizą chemiczną, termiczną i wytrzymałościową. Badane polimery przeznaczone są zarówno do zastosowań biomedycznych, jak i technicznych.

Oprócz materiałów polimerowych i węglowych pracownicy Katedry zajmują się także badaniem materiałów metalicznych, w tym opracowaniem bioaktywnych i bakteriobójczych materiałów implantacyjnych na bazie tytanu oraz modyfikacją powierzchni różnorodnych implantów metalicznych.

Jednak w obrębie zainteresowań Katedry leżą nie tylko biomateriały przeznaczone na implanty lub materiały do regeneracji tkankowej, ale także nośniki leków. Nośniki takie pozwalają na zwiększenie efektywności terapii, dzięki zwiększeniu dostępności leku w miejscu zmienionym chorobowo oraz ograniczenie dawek leków podawanych ogólnosystemowo. W Katedrze opracowanych zostało wiele różnych rodzajów nośników leków, włączając w to mikro- i nanocząstki na bazie polimerów resorbowalnych, nanocząstki magnetyczne oraz lipidy.

Działalność Katedry obejmuje także badanie biomateriałów pod kątem ich cytozgodności w warunkach in vitro. Badania biologiczne pozwalają na określenie jaka jest żywotność i funkcjonalność żywych komórek w obecności biomateriałów oraz czy będą one mogły w przyszłości znaleźć zastosowanie w medycynie.

Prace badawcze prowadzone w Katedrze Biomateriałów i Kompozytów obejmują bardzo szeroki zakres materiałów, metod ich przetwarzania oraz technik używanych do oceny właściwości. Poruszanie się w tak interdyscyplinarnych obszarach nauki, jakimi są biomateriały i kompozyty wymaga dużego zaangażowania pracowników oraz ciągłego rozwoju i samodoskonalenia się.

Działalność dydaktyczna Katedry pokrywa się z zainteresowaniami naukowymi pracowników. W Katedrze prowadzone są zajęcia zarówno dla studentów Inżynierii Materiałowej i Technologii Chemicznej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki), jak również studentów Inżynierii Biomedycznej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Inżynierii Materiałowej (Wydział Metali Nieżelaznych). Przedmioty realizowane przez pracowników Katedry mają formę wykładów, seminariów oraz zajęć projektowych i laboratoryjnych, na których uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie materiałoznawstwa, biomateriałów oraz materiałów kompozytowych i węglowych. Studenci zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy w wymienionych dziedzinach realizują swoje prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) pod opieką pracowników Katedry (średnio 30 – 40 magistrantów oraz ponad 30 inżynierów rocznie).

Pracownicy Katedry dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie biomateriałów i wyrobów medycznych z uczestnikami studiów podyplomowych „Biomateriały – Materiały dla Medycyny”, które organizowane są rokrocznie od 2004 r. i skupiają słuchaczy z całej Polski (około 15 osób na rok).

Działalność na arenie krajowej i międzynarodowej

W roku 1996 późniejsi pracownicy Katedry Biomateriałów i Kompozytów, wraz z przedstawicielami innych ośrodków w kraju, założyli Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów (PSB), które było jedną z pierwszych polskich organizacji zrzeszającą naukowców, lekarzy oraz przedsiębiorców działających w obszarze biomateriałów. W latach 1996 – 2013 funkcję Prezesa pełnił dr n. med. Emil Staszkow, a w latach 2014 – 2016  prof. dr hab. inż. Jan Chłopek. W roku 2017 funkcja ta została powierzona prof. dr hab. inż. Elżbiecie Pamule. Obecnie większość pracowników Katedry Biomateriałów i Kompozytów jest członkami PSB i aktywnie angażuje się w działalność Stowarzyszenia. Od roku 1997 PBS regularnie wydaje czasopismo „Inżynieria Biomateriałów” (ang. Engineering of Biomaterials). Od początku istnienia aż do roku 2006, Redaktorem Naczelnym wydawnictwa był prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, następnie prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, obecnie Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła. Na łamach czasopisma publikowane są wyniki badań dotyczące technologii różnorodnych biomateriałów, ich modyfikacji i oddziaływania ze środowiskiem biologicznym.

Dodatkowo PSB, a przez to wielu pracowników Katedry, jest aktywnie zaangażowane w organizację międzynarodowych konferencji związanych z tematyką materiałów dla zastosowań medycznych. Rokrocznie w Rytrze organizowana jest międzynarodowa konferencja Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. W roku 2020 odbyła się już XXIX edycja tej konferencji. Oprócz tego w ostatnich latach pracownicy Katedry byli odpowiedzialni za organizację jednej z największych światowych konferencji poświęconej biomateriałom – 27th European Conference on Biomaterials - około 1000 uczestników z 44 krajów, która odbyła się w Krakowie na przełomie sierpnia i września 2015 roku. Wielki sukces i pozytywny odbiór tej konferencji skłonił amerykańskie stowarzyszenie International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB) do nawiązania współpracy z PBS, co zaowocowało organizacją kolejnej międzynarodowej konferencji skupiającej się na wykorzystaniu materiałów polimerowych w medycynie. Konferencja 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials (ISBPPB 2018) odbyła się w Krakowie w lipcu 2018 r.

Ważnym wydarzeniem podkreślającym działalność na arenie międzynarodowej było powierzenie organizacji światowej konferencji związanej z materiałami węglowymi The Annual World Conference on Carbon, CARBON 2012 w czerwcu 2012 Polskiemu Towarzystwu Węglowemu, którego prezesem był ówczesny kierownik Katedry Prof. Stanisław Błażewicz, który wraz z członkami Katedry podjął się organizacji tego wydarzenia.

Pracownicy Katedry są także aktywnymi członkami innych stowarzyszeń, takich jak Polskie Towarzystwo Węglowe, którego wiceprezesem jest dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych oraz Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

Baza naukowo-dydaktyczna

Ze względu na swoją charakterystykę, wytwarzanie i badanie zarówno biomateriałów, jak i innych materiałów kompozytowych wymaga użycia różnych metod i technik eksperymentalnych, dlatego też do Katedry należą pracownie wyposażone w różnoraki sprzęt i aparaturę pomiarową.

W ramach Katedry funkcjonują laboratoria chemiczne oraz pracownie technologii kompozytów i nanokompozytów wyposażone w dygestoria oraz urządzenia do przetwórstwa materiałów polimerowych, ceramicznych, węglowych i kompozytowych (np. nawijarki do włókien, piece i reaktory wysokotemperaturowe z kontrolowaną atmosferą, suszarki próżniowe, autoklaw, wtryskarkę pionową śrubową, wyciągarkę do włókien, drukarki 3D, urządzenie do elektrospinningu, sonifikatory, homogenizatory mechaniczne, trójwalcarki, komory manipulacyjne, liofilizator). Otrzymane materiały charakteryzowane są na wielu płaszczyznach, dlatego Katedra posiada bogate zaplecze umożliwiające ocenę właściwości materiałów. Do Katedry należą m.in.:

 • Pracownia badań właściwości mechanicznych wyposażona w uniwersalną maszynę wytrzymałościową Zwick 1435, maszynę wytrzymałościową Tira-Test oraz urządzenie do badań zmęczeniowych;
 • Pracownia badań właściwości materiałów węglowych i kompozytowych, w której znajduje się spektrometr FTIR (Bruker Tensor 27), analizator termiczny TG/DSC z analizatorem gazów FTIR (Netzsch, Bruker), urządzenie do badania temperatury mięknienia i kroplenia (Mettler), ultrawirówka (Sigma 3-30KS), ubijak Fischer’a (Multiserw), piece rurowe do karbonizacji i grafityzacji;
 • Pracownia badań powierzchni pozwalająca na analizę właściwości powierzchniowych różnych materiałów z wykorzystaniem systemów do pomiaru kąta zwilżania i wyznaczania energii powierzchniowej (DSA 10 oraz DSA 25E, Kruss), mikroskopu sił atomowych (AFM), cyfrowego mikroskopu optycznego (Keyence), mikroskopu stereoskopowego (StereoMicroscope, Zeiss) oraz profilometru (Hommel Werker);
 • Pracownia mikrotechnologii i badań biomateriałów, w której znajdują się urządzenia takie jak nowoczesny reometr (Anton Paar MCR302), chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (Shimadzu), wagi analityczne oraz dejonizatory do wody;
 • Pracownia badań termicznych wyposażona w różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC1 Mettler Toledo z opcją TOPEM), analizator termograwimetryczny (TGA 550 Discovery, TA Instruments) oraz dynamiczny analizator mechaniczny (DMA 850 Discovery, TA Instruments);
 • Pracownia badań ultradźwiękowych umożliwiająca określanie właściwości sprężystych materiałów oraz wykrywanie istniejących w nich wad dzięki zastosowaniu ultradźwiękowych zestawów pomiarowych, testerów, defektoskopów ultradźwiękowych oraz grubościomierzy;
 • Pracownia badań biologicznych, w której wykonywane są badania cytozgodności biomateriałów, wyposażona w komory laminarne, komory do pracy czystej, mikroskopy optyczne z odwróconą optyką, mikroskop fluorescencyjny (Zeiss Axiovert 40), spektrofluorymetr (FluoStar Omega, BMG Labtech), real-time PCR (Mic Real-Time PCR System, Labgene Scientific), bioreaktor przepływowy z dedykowanymi komorami naczyniowymi (TEB 1000, EBERS Medical Technology SL), inkubatory oraz wirówki.

W pracowniach należących do Katedry prowadzone są zarówno prace doświadczalne pracowników i doktorantów, jak również liczne zajęcia dydaktyczne oraz badania w ramach prac dyplomowych.

Współpraca naukowa

Wymiana informacji i doświadczeń z innymi badaczami i/lub partnerami przemysłowymi pozwala na poprawę jakości swoich prac, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz pełniejsze rozwijanie możliwości i umiejętności badaczy. Katedra Biomateriałów i Kompozytów ze względu na swój interdyscyplinarny charakter współpracuje z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, a także medycznymi i przemysłowymi. Do jednostek badawczych znajdujących się na terenie Polski, a współpracujących z Katedrą należą:

 • Zakład Cytobiologii i Histochemii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej oraz Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska;
 • Zakład Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska;
 • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków;
 • Katedra i Klinika Laryngologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków;
 • Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków;
 • Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Balice;
 • Oddział Okulistyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Śląska Akademia Medyczna, Katowice;
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin;
 • Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin;
 • Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej, Wrocław;
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej, Wrocław;
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław;
 • Szpital Ortopedyczny GALEN-Ortopedia w Bieruniu;
 • Katedra Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Chemii, Politechnika Łódzka;
 • Katedra i Klinika Ortopedyczna, I Zakład Radiologii Klinicznej, Akademia Medyczna, Warszawa;
 • Klinika Laryngologii SAM, Zabrze;
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze;

Spośród zagranicznych jednostek badawczych należy wymienić instytucje takie jak:

 • Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Praga, Republika Czeska;
 • Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia;
 • AO Research Institute, Davos, Szwajcaria;
 • Max Bergmann Center of Biomaterials, Technische UniversitätDresden, Niemcy;
 • Institute Polytechnique de Grenoble, Université d'Electrochimie et d'Electrometallurgie, Grenoble, Francja;
 • Ghent University, Belgia
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grecja;
 • St. Radboud University, Nijmegen, Department of Biomaterials, Holandia;
 • Wageningen University, Holandia;
 • Oslo University, Norwegia;
 • Lancaster University, Wielka Brytania;
 • University of Gothenburg, Szwecja;
 • Porto University, Portugalia;
 • Université Cergy-Pontoise, Francja;
 • University of Sydney, Australia;
 • Rutgers, The State University of New Jersey, Stany Zjednoczone;
 • College of Engineering, Northeastern University, Stany Zjednoczone

Partnerami przemysłowymi Katedry Biomateriałów i Kompozytów są:

 • COBEX Polska sp. z o.o., Racibórz;
 • LfC Sp. z o.o, Zielona Góra;
 • Medgal Sp. z o.o., Księżyno k. Białegostoku;
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Warszawa;
 • Wawel S.A., Kraków.

Plany naukowe

Wzrastające zapotrzebowanie na biomateriały, czyli materiały dla medycyny oraz rozwój przemysłu i technologii, w których wykorzystywane są różnego typu materiały kompozytowe sprawia, że prace badawcze realizowane w Katedrze są niebywale potrzebne i interesujące. Poruszanie się w tak intensywnie rozwijających się dziedzinach wiedzy i inżynierii wymusza na badaczach nieustanny rozwój i doskonalenie swoich umiejętności i warsztatu. Podobnie jak w poprzednich latach Katedra będzie skupiała się na otrzymywaniu i ocenie właściwości biomateriałów i kompozytów, przy czym prowadzone prace będą miały na celu poszukiwanie nowych rozwiązań, materiałów lub sposobów modyfikacji obecnie już istniejących materiałów w celu polepszenia ich funkcjonalności i użyteczności zarówno w medycynie, jak i w przemyśle. Kontynuowane będą badania w zakresie nowoczesnych nośników leków, materiałów dla diagnostyki i terapii, teranostyki, nanomedycyny oraz inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Prowadzone będą dalsze badania w celu wytwarzania nowych struktur węglowych zarówno w sakli mikro, jak i nano o niespotykanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i cieplnych, jak również rozwijane będą prace związane z nowoczesnymi kompozytami typu węgiel-węgiel i jak również ceramiczno-węglowymi.