Propozycje 2022/2023

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

 • Enkapsulacja kurkuminy i antybiotyków w mikrocząstkach polimerowych do leczenia infekcji w płucach
 • Modyfikacja tobramycyny i jej enkapsulacja w mikrocząstkach polimerowych do leczenia infekcji w układzie oddechowym
 • Polimerowe wziewne nośniki antybiotyków i inhibitorów „Quorum Sensing”
 • Optymalizacja procesu wytwarzania mikrometrycznych nośników leków z polibezwodników za pomocą urządzeń mikroprzepływowych

Dr hab inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH

 • Otrzymywanie węglowych elektrod hierarchicznych dla stymulacji komórek centralnego układu nerwowego (WIMIC)
 • Otrzymywanie miko- i nanowłóknistych układów hybrydowych do celów oczyszczania wód (WIMiC)
 • Opracowanie sposobu i warunków prowadzenia stymulacji elektrycznej komórek nerwowych w warunkach in vitro z wykorzystaniem elektrod węglowych (WEAIIB)
 • Badanie właściwości protezy głosowej przed i po implantacji w obrębie przetoki tchawiczo-przełykowej (WEAIIB)

Dr hab inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

 • Otrzymywanie i badanie właściwości termicznych materiałów poliuretanowych modyfikowanych chitozanem i cząstkami magnetycznymi
 • Hydrożele chitozanowe modyfikowane tlenkiem grafenu - otrzymywanie i badanie właściwości termicznych
 • Polimerowe materiały fazowo-zmienne ze stabilizacją kształtu do akumulacji energii cieplnej

Dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

 • Morfologia włókien jako narzędzia regulującego szybkość odpowiedzi ze strony organizmów typu Procaryota i Eucaryota
 • Dobór metody modyfikacji powierzchniowej podłoży węglowych wzmacniający potencjał regeneracji tkanki chrzęstnej
 • Membrany nanokompozytowe o właściwościach antyfoulingowych
 • Nanokompozytowe tworzywa opakowaniowe na bazie materiałów naturalnych z możliwością aktywacji efektu fotokatalitycznego

Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH

 • Badania zmęczeniowe trwałości połączeń w wyrobach medycznych przeznaczonych dla kardiochirurgii
 • Kompozyty hybrydowe dla kardiochirurgii
 • Wykorzystanie bioreaktora w otrzymywaniu biomateriałów hybrydowych

Dr inż. Aleksandra Benko

 • Optymalizacja fizykochemicznej modyfikacji nanomateriałów węglowych celem poprawy właściwości elektrycznych kompozytów z ich udziałem
 • Optymalizacja procesu wytwarzania kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych celem osiągnięcia poprawy ich parametrów użytkowych - właściwości elektrycznych, mechanicznych, oraz poręczności przy przetwarzaniu
 • Optymalizacja składu i procesu sieciowania kompozytów typu biopolimer-nanorurka węglowa na potrzeby inżynierii tkankowej

Dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

 • Hybrydowe hydrożele podwójnej sieci do zastosowań biomedycznych
 • Biologicznie aktywne materiały wspomagające proces regeneracji tkanki chrzęstnej

Dr inż. Maciej Gubernat

 • Otrzymywanie kompozytów C/C oraz badania nad możliwościami modyfikacji ich osnowy
 • Chemiczne osadzanie z fazy gazowej nanorurek węglowych na podłożach montmorylonitowych

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

 • Badania biozgodności biomimetycznych powłok z nanocząstkami antybakteryjnymi do zastosowań biomedycznych.
 • Badania właściwości antybakteryjnych ceramicznych podłoży z pokryciami z fosforanu wapnia zawierającymi nanoczastki z lekami antybakteryjnymi.
 • Ocena wpływu struktury polimerowych rusztowań i mikrosfer na proliferację i mineralizację komórek

Dr inż. Anna Lis-Bartos

 • Zielona synteza i ocena właściwości nanomateriałów węglowych z bioodpadów owocowych (WIMiC: Inżynieria Materiałowa lub Technologia Chemiczna)
 • Zielona synteza i badania właściwości nanostruktur tlenku cynku z bioodpadów oraz odpadów zielonych (WIMiC: Inżynieria Materiałowa lub Technologia Chemiczna)
 • Ocena właściwości rusztowań biopolimerowych i biokompozytowych jako neurochirurgicznych opatrunków hemostatycznych (WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna, WIMIC: Inżynieria Materiałowa)
 • Preparatyka i charakterystyka rusztowań dla inżynierii jednostek wielotkankowych: połączenie mięsień – ścięgno (WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna, WIMiC: Inżynieria Materiałowa)

Dr inż. Anna Morawska-Chochół

 • Optymalizacja parametrów sieciowania hydrożeli na bazie metakrylowanej żelatyny do zastosowań w biodruku 3D
 • Hydrożele jako nośnik substancji aktywnych – otrzymanie i badanie właściwości materiałów z analizą danych wspomaganą sztuczną inteligencją
 • Kompozyty hydrożelowe w regeneracji ubytków kostno-chrzęstnych

Dr inż. Wojciech Piekarczyk

 • Otrzymywanie i badanie właściwości mechanicznych materiałów poliuretanowych modyfikowanych chitozanem i cząstkami magnetycznymi
 • Ocena metodą ultradźwiękową połączenia kompozyt CFRP / materiał budowlany