Specjalności

Biomateriały i kompozyty

Specjalność Biomateriały i Kompozyty przygotowuje fachowców w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz badań nowoczesnych tworzyw kompozytowych. W ramach zajęć (wykłady, laboratoria, seminaria, prace dyplomowe) studenci zapoznają się z technologią materiałów kompozytowych (zwłaszcza tworzyw zbrojonych różnymi włóknami), metodami badań właściwości tworzyw kompozytowych i analizą procesu ich degradacji. Poznają technologie nowoczesnych kompozytów włóknistych znajdujących zastosowanie w przemyśle sportowym, motoryzacyjnym, ochronie środowiska, w przemyśle materiałów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych oraz w medycynie. Specjalność, oprócz wiedzy materiałowej kształci studentów w dziedzinie materiałów stosowanych w medycynie. Studenci poznają zasadnicze zagadnienia z dziedziny inżynierii biomateriałów wraz z wiedzą dotyczącą metod badań biozgodności, Poznają metody projektowania implantów o złożonych funkcjach biomechanicznych, konstrukcje układów eksperymentalnych do badań trwałości materiałów w środowisku biologicznym oraz zaznajamiani są z wymaganiami normowymi dotyczącymi organizacji i monitoringu badań doświadczalnych i klinicznych materiałów przeznaczonych na rynek medyczny.

Absolwenci po naszej specjalności mogą poszukiwać zatrudnienia; w firmach zajmujących się produkcja lub sprzedażą tworzyw kompozytowych we wszystkich dziedzinach techniki, stosujących polimerowe kompozyty włókniste, również w budownictwie, w laboratoriach badań tworzyw kompozytowych (mechaniczne, degradacja, badania normowe), w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów implantacyjnych (również jako przedstawiciele handlowi firm produkujących materiały dla medycyny), w firmach organizujących badania materiałów przeznaczonych na rynek medyczny (badania kliniczne).

Inżynieria biomateriałów

Specjalność realizowana w ramach interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria Biomedyczna. Absolwent studiów II stopnia posiada między innymi wiedzę z zakresu biomateriałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych oraz metod projektowania i otrzymywania różnego typu biomateriałów. Poruszane są także tematy związane z badaniami klinicznymi, technikami implantacyjnymi, badaniami biomateriałów i tkanek, a także podstawami medycyny regeneracyjnej. 

Materiały funkcjonalne

Inżynieria Materiałowa stanowi przykład połączenia nauk podstawowych i stosowanych w celu uzyskania materiałów o określonych właściwościach. Specjalność materiały funkcjonalne obejmuje naukę o takich materiałach jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki. Wybrane grupy materiałów prezentowane będą zgodnie z konwencją materiał → właściwości → zastosowania. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w energetyce, elektronice czy medycynie oraz innych priorytetowych obszarów gospodarki. Program specjalności obejmuje projektowanie, niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów oraz modyfikacji powierzchni w celu uzyskania właściwości niezbędnych do zastosowań w nowoczesnej technice. Istotną częścią programu kształcenia jest wykorzystanie metod komputerowych do projektowania materiałów. Absolwenci specjalności materiały funkcjonalne posiadają umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z technologami czy konstruktorami. Zdobyta wiedza oraz sposób kształcenia rozwijający predyspozycje nauko-badawcze umożliwia kontynuację nauki na studiach III stopnia. Absolwenci Inżynierii Materiałowej znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach czy placówkach naukowych. Inżynieria materiałowa jest dyscypliną o kluczowym znaczeniu dla gospodarki światowej, dając młodym ludziom szanse rozwoju i zdobycia znaczącej pozycji na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

Analityka i kontrola jakości

Przedmiotem studiów na specjalności są chemiczne, fizykochemiczne i fizyczne metody pozwalające na uzyskanie informacji o składzie chemicznym i fazowym materiałów wraz z ich rozmieszczeniem przestrzennym (w skali makro, mikro i nano) a także zmianami składu w czasie. Omawiane i praktycznie wykonywane są poszczególne działy analizy takie jak analiza śladowa, analiza specjacyjna, analiza ciała stałego i powierzchni, analityka procesowa ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania czujników (sensorów) i metod przepływowych, analiza strukturalna, analiza fazowa a także zagadnienie zapewnienia jakości w procesie analitycznym. Drugim aspektem specjalności jest wykorzystanie metod analityki w kompleksowych systemach zarządzania jakością (TQM), a szczególnie w komórkach kontroli jakości.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych (przemysł surowcowy, ceramiczny, szklarski, materiałów budowlanych, farmaceutyczny i chemiczny), laboratoriach kontrolnych (stacji sanitarno-epidemiologicznych, wodociągowych, ochrony środowiska), w pionach zarządzania jakością przedsiębiorstw a także mogą kontynuować karierę naukową zarówno na macierzystym Wydziale jak i na dowolnych krajowych i zagranicznych wydziałach o profilu chemicznym.