Projekty badawcze

Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością akumulacji i aktywnego uwalniania substancji czynnej zewnętrznym polem elektromagnetycznym

Czas realizacji: 2015-2019

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań nad opracowaniem nowej generacji wziewnych lipidowych nośników leków, które umożliwią dostarczenie leku przeciwnowotworowego (paklitakselu) bezpośrednio do płuc oraz zapewnią jego kontrolowane uwolnienie w miejscu chorobowo zmienionym. Projekt opiera się na oryginalnej innowacyjnej technologii, która umożliwia zamykanie leków w kapsułkach lipidowych i kontrolę ich uwalniania poprzez wzrost temperatury wywołany przez bodziec zewnętrzny. W projekcie opracowane zostały nowe wielofunkcyjne nośniki leków, przeznaczone do podania drogą wziewną do płuc. Dzięki obecności w ich wnętrzu nanocząstek superparamagnetycznych mogą one być nakierowane za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego w chorobowo zmieniony obszar płuc (terapia celowana). W dalszej kolejności za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego energia dostarczona nanocząstkom superparamagnetycznym wywołuje lokalny wzrost temperatury i nadtopienie otoczki lipidowej, co powoduje uwolnienie leku (kontrolowane uwalnianie), zaś obecność kwasów tłuszczowych wpływa korzystnie na wchłanianie leku (lepsza biodostepność). Terapia raka płuc prowadzona z udziałem takich nośników leków (np. paklitakselu) powinna być znacznie skuteczniejsza i nie powinna wywoływać tak wielu niekorzystnych skutków ubocznych jak dotychczas stosowane podawanie chemioterapeutyków drogą dożylną.

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego

Czas realizacji: 2014-2017

Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej.

Kierownik projektu: Mgr inż. Łucja Rumina

Czas realizacji: 2014-2017

dgdfgzdsfxvvcxdvxf

Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową

Kierownik projektu: Dr inż. Wojciech Piekarczyk

Czas realizacji: 2014-2016