Projekty badawcze

Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych

Czas realizacji: 2017-2020

NCN OPUS: 2016/21/B/ST8/00449

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu modyfikacji powierzchniowej hydroksyapatytu (HAp), w celu uzyskania hybrydowego nieorganiczno-organicznego nanonapełniacza (HAp-g-PEG) na właściwości nanokompozytów POM/HAp-g-PEG. Z przeprowadzonych wstępnych badań wynika, że proponowana modyfikacja pozwala na znaczną poprawę stabilności termicznej matrycy polimerowej w odróżnieniu od niemodyfikowanego HAp - wprowadzają 10% HAp do kopolimeru polioksymetylenu (POM) obserwowano obniżenie jego stabilności termicznej o ok. 30°C, podczas gdy wprowadzenie 10% w przeliczeniu na HAp nanonapełniacza hybrydowego HAp-g-PEG spowodowało poprawę stabilności termicznej POM o 32°C. Zastosowanie HAp-g-PEG pozwala również na wprowadzenie większej ilości HAp do matrycy polimerowej, co jest korzystne z punktu widzenia zastosowań ortopedycznych.

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

NCN Sonatina: 2017/24/C/ST8/00400

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie wpływu obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro - lider w konsorcjum

Czas realizacji: 2015-2018

Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych - partner w konsorcjum

Czas realizacji: 2016-2019

Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością akumulacji i aktywnego uwalniania substancji czynnej zewnętrznym polem elektromagnetycznym

Czas realizacji: 2015-2019

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań nad opracowaniem nowej generacji wziewnych lipidowych nośników leków, które umożliwią dostarczenie leku przeciwnowotworowego (paklitakselu) bezpośrednio do płuc oraz zapewnią jego kontrolowane uwolnienie w miejscu chorobowo zmienionym. Projekt opiera się na oryginalnej innowacyjnej technologii, która umożliwia zamykanie leków w kapsułkach lipidowych i kontrolę ich uwalniania poprzez wzrost temperatury wywołany przez bodziec zewnętrzny. W projekcie opracowane zostały nowe wielofunkcyjne nośniki leków, przeznaczone do podania drogą wziewną do płuc. Dzięki obecności w ich wnętrzu nanocząstek superparamagnetycznych mogą one być nakierowane za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego w chorobowo zmieniony obszar płuc (terapia celowana). W dalszej kolejności za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego energia dostarczona nanocząstkom superparamagnetycznym wywołuje lokalny wzrost temperatury i nadtopienie otoczki lipidowej, co powoduje uwolnienie leku (kontrolowane uwalnianie), zaś obecność kwasów tłuszczowych wpływa korzystnie na wchłanianie leku (lepsza biodostepność). Terapia raka płuc prowadzona z udziałem takich nośników leków (np. paklitakselu) powinna być znacznie skuteczniejsza i nie powinna wywoływać tak wielu niekorzystnych skutków ubocznych jak dotychczas stosowane podawanie chemioterapeutyków drogą dożylną.