Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Prof. Jana Chłopka

Dodane przez Admin , 15 listopada 2020

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 listopada 2020 r. zmarł Pan Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek – Kierownik naszej Katedry, były Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, wieloletni nauczyciel akademicki, naukowiec, wspaniały Człowiek, Mistrz i Nauczyciel wielu pokoleń studentów i kadry naukowej.

Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek od niemal 50 lat był związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – najpierw jako student a potem pracownik, przechodząc na WIMiC wszystkie kolejne szczeble kariery naukowej. Studia na kierunku inżynieria materiałowa ukończył w 1976 roku. Stopień doktora uzyskał w 1983 roku, a stopień doktora habilitowanego w roku 1998. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2005 roku.

Profesor Chłopek był wybitnym naukowcem specjalizującym się w inżynierii biomateriałów oraz technologii kompozytów dla techniki i medycyny, autorem ponad 350 prac, z których ponad 140 ukazało się w czasopismach o obiegu międzynarodowym, 7 monografii/rozdziałów w książkach, 25 patentów/zgłoszeń patentowych. Wypromował 9 doktorów i ponad 200 dyplomantów.

Prof. Jan Chłopek pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in.: Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2005-2012), Prodziekana ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej (2002-2005), Kierownika Katedry Biomateriałów i Kompozytów (2012-2020), Przewodniczącego Sekcji „Biomateriały” Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczącego Rady Programowej Targów KOMPOZYT-EXPO.

Prof. Jan Chłopek był członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, w którym pełnił funkcję Wiceprezesa (1999-2006, 2010-2013) oraz Prezesa (2014-2016). Sprawował też funkcję Przewodniczącego organizowanych od 1991 roku w Rytrze corocznych konferencji „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”. Od roku 2007 był Redaktorem Naczelnym czasopisma „Engineering of Biomaterials”.

Podkreślenia wymaga także aktywność Profesora Chłopka na polu międzynarodowym przejawiająca się wprowadzeniem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów do struktur europejskich. Rezultatem Jego aktywnej działalności było przyznanie Polsce w 2010 roku, decyzją Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, prawa do organizacji Europejskiej Konferencji Biomateriałów w 2015 roku (ESB 2015). Było to duże i prestiżowe osiągnięcie polskiego środowiska naukowego. W konferencji brało udział blisko 1000 naukowców z całego świata, a Prof. Jan Chłopek pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Za to osiągnięcie został nadany Mu tytuł Ambasadora Kongresów Polskich. W roku 2018 Prof. Jan Chłopek pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji ISBPPB 2018: „International Conference on Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials”, która skupiła blisko 300 naukowców z całego świata. Uznaniem międzynarodowego dorobku Profesora Jana Chłopka w zakresie biomateriałów było nadanie Mu przez „International Union of Societies for Biomaterials” honorowego tytułu „Fellow, Biomaterials Science and Engineering” (FBSE).

Prof. Jan Chłopek miał również duże osiągnięcia w kreowaniu nowych kierunków kształcenia w Polsce. Kierował On ogólnopolskim zespołem złożonym z przedstawicieli nauk technicznych i medycznych, który opracował standardy nauczania dla kierunku „Inżynieria Biomedyczna”. Jako Pełnomocnik Rektora AGH koordynował prace nad opracowaniem programu nauczania dla tego kierunku na AGH i był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Jako Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki brał udział w opracowaniu programu nauczania i uruchomieniu międzyuczelnianych studiów na kierunku „Chemia Budowlana”. Ta forma kształcenia stanowiła nowatorskie rozwiązanie w skali kraju, w szczególności zwiększając mobilność studiowania. Prof. Jan Chłopek miał również duże zasługi w zakresie integracji środowiska chemicznego i materiałowego poprzez organizację spotkań Dziekanów Wydziałów Chemicznych w latach 2006, 2008, 2010 i 2012.

Prof. Jan Chłopek wyróżniał się także w działalności badawczej prowadząc projekty o znaczeniu ogólnopolskim. W latach 2002-2005 był On Koordynatorem Krajowym Grantu Zamawianego PBZ-KBN-082/T07/2002: „Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej”, który wniósł istotny wkład rozwój badań i nauczania w zakresie biomateriałów w Polsce. W ostatnim czasie był koordynatorem merytorycznym projektu badawczo-rozwojowego: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych implantów kostnych z kompozytów polimerowych” oraz koordynatorem zadania w projekcie strategicznym NCBiR STRATEGMED pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”.

Za swoją działalność naukowo-badawczą Profesor Jan Chłopek otrzymał liczne nagrody, w tym m.in.: Nagrodę Ministra Zdrowia, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Prezesa IV Wydziału PAN a także dziesiątki Nagród Rektora AGH za osiągniecia naukowe. W 2007 roku otrzymał Nagrodę im. Prof. Władysława Taklińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne – za przygotowanie i wdrożenie kształcenia na kierunku „Inżynieria Biomedyczna”. W 2006 nadano Mu Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2019 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jego nagła śmierć pogrążyła nas wszystkich w głębokim smutku. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Współpracownik, który z pasją realizował pomysły naukowe.

Z wdzięcznością wspominamy jego zaangażowanie, życzliwość, uśmiech, optymizm, wiarę w ludzi oraz skuteczne działanie w dążeniu do celu.

Pragniemy przekazać wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym.

Społeczność Katedry Biomateriałów i Kompozytów