Przedmioty

Wykład:

Tematyka wykładów dotyczy zależności pomiędzy budową, właściwościami i otrzymywaniem materiałów ze wskazaniem na aplikacje medyczne

Elementy krystalografii. Nano- i mikrostruktura materiałów – monokryształy, materiały amorficzne i szkła, polikryształy, układy zdyspergowane, włókna, warstwy, związki między budową i właściwościami materiałów, właściwości materiałów: mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Polimery, tworzywa ceramiczne, metale, kompozyty – budowa, metody otrzymywania, przykłady zastosowań w medycynie.

Plan wykładów:

 • Natura wiązań, struktura krystaliczna i amorficzna. Konsekwencje natury wiązań.
 • Mikrostruktura materiałów. Następstwa sposobów otrzymywania.
 • Nanostruktury.
 • Biomateriały (pojęcia podstawowe).
 • Powierzchnia materiału – czynniki decydujące o oddziaływaniu biologicznym.
 • Sprężystość, plastyczność.
 • Właściwości mechaniczne.
 • Właściwości cieplne.
 • Właściwości elektryczne.
 • Właściwości optyczne.
 • Właściwości magnetyczne.
 • Właściwości biologiczne.
 • Mechanizmy degradacji materiałów.
 • Metale – budowa, właściwości, otrzymywanie.
 • Ceramika – budowa, właściwości, otrzymywanie.
 • Polimery – budowa, właściwości, otrzymywanie.
 • Kompozyty – budowa, właściwości, otrzymywanie

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach. Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań rachunkowych dotyczących budowy i właściwości materiałów, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Inżynieria biomateriałów

Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:

Kompozyty w technice i medycynie

Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące: